WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Hàng ngàn người diễu hành khắp đường phố trong lễ hội đồng tính Hồng Kông

Hàng ngàn người diễu hành khắp đường phố trong lễ hội đồng tính Hồng Kông
 - Cuối tuần qua, hàng ngàn người đã diễu hành khắp đường phố Hồng Kông nhằm ủng hộ quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT (Đồng tính, song ...