WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Giật mình' trước bộ ảnh chụp cùng ếch của người mẫu chuyển giới

Giật mình' trước bộ ảnh chụp cùng ếch của người mẫu chuyển giới
 - Chương trình tìm kiếm người mẫu do các đại diện từ cộng đồng LGBT Việt tổ chức theo fotmat chương trình America's Next Top Model. Các bạn trẻ ...