WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Facebook cho phép sử dụng tên giả trở lại vào tháng 12 tới

Facebook cho phép sử dụng tên giả trở lại vào tháng 12 tới
 - Bằng cách ép chúng tôi phải sử dụng tên thật, những nạn nhân của sự kỳ thị đồng tính, nó đã mở ra cánh cửa cho sự thù ghép, quấy rối và bạo lực".