WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Cuộc sống hứa chia đều nhau...

Cuộc sống hứa chia đều nhau...
 - Hôm nay là một ngày vui của cộng đồng LGBT Việt Nam khi mà quyền chuyển đổi giới tính đã chính thức được công nhận trong Bộ luật Dân sự sửa ...