WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Cộng đồng LGBT Sài Gòn mưa to vẫn xuống đường ăn mừng

Cộng đồng LGBT Sài Gòn mưa to vẫn xuống đường ăn mừng
 - Đây có thể coi như lời khẳng định cho khát khao bình đẳng của cộng đồng LGBT ở Việt Nam, sau khi được Quốc hội chính thức hợp pháp hoá việc ...