WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Công khai danh tính người mua dâm: Còn vợ con, cha mẹ họ thì sao?

Công khai danh tính người mua dâm: Còn vợ con, cha mẹ họ thì sao?
 - Khi đề xuất trên được thông báo rộng rãi, phần lớn phụ nữ rất đồng tình. Tuy nhiên, cánh đàn ông có vẻ như không được thoải mái cho lắm. Về quan ...