WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Cặp đồng tính Mỹ không được kết hôn vì là 'cha con'

Cặp đồng tính Mỹ không được kết hôn vì là 'cha con'
 - Theo The Sun, cặp đồng tính quyết định nhận nhau làm cha con vì để tránh gặp phải rắc rối nào về quyền thừa kế cũng như được nhận các quyền và ...