WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Bộ Y tế triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng

Bộ Y tế triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng
 - Cán bộ y tế của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình lấy mẫu máu xét nghiệm HIV/AIDS cho khách hàng.