WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Biểu tình phản đối Giáo Hội Mormon về hôn nhân đồng tính

Biểu tình phản đối Giáo Hội Mormon về hôn nhân đồng tính
 - Một nhóm khoảng 50 nhà tranh đấu cho quyền lợi người đồng tính (LGBT) tại Utah, vào hôm Chủ Nhật, đã mở một cuộc biểu ...