WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Bà mẹ 72 tuổi rời luỹ tre làng để tìm chân lý cho con đồng tính

Bà mẹ 72 tuổi rời luỹ tre làng để tìm chân lý cho con đồng tính
 - Trái lại, trong cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới) ở Việt Nam, có một bà mẹ đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy", góa chồng từ sớm, ...