WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và dự phòng lây nhiễm HIV

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và dự phòng lây nhiễm HIV
 - Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ nay đến ngày 10-12-2015 với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch ...