WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Đa số phụ nữ có xu hướng lưỡng tính và đồng tính

Đa số phụ nữ có xu hướng lưỡng tính và đồng tính
 - 74% phụ nữ tự cho mình dị tính bị cả nam lẫn nữ "mê hoặc".Trong khi đó, các đồng tính nữ phản ứng khá giống với đàn ông khi chỉ chú ý đến hình ...