WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Đa số phụ nữ có xu hướng lưỡng tính và đồng tính

Đa số phụ nữ có xu hướng lưỡng tính và đồng tính
 - 74% phụ nữ tự cho mình dị tính bị cả nam lẫn nữ "mê hoặc".Trong khi đó, các đồng tính nữ phản ứng khá giống với đàn ông khi chỉ chú ý đến hình ...