WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Xúc động trước phản ứng của người đi đường với bức thư kỳ thị đồng tính

Xúc động trước phản ứng của người đi đường với bức thư kỳ thị đồng tính
 - Thế giới đã mở lòng hơn với cộng đồng LGBT, nhiều nơi cũng chấp nhận hôn nhân đồng giới như một quy luật của sự phát triển xã hội, thậm chí cả ...