WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Vạn Mai (Mai Châu): Đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020

Vạn Mai (Mai Châu): Đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020
 - Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, chương trình y tế môi trường, y tế học ...