WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Ước mơ vượt qua bão cuộc đời của Hồng Sida

Ước mơ vượt qua bão cuộc đời của Hồng Sida
 - Tôi sẵn sàng chia sẻ với những người khác, đặc biệt là nhóm Niềm tin Mai Sơn của chúng tôi, gồm những người nhiễm HIV/AIDS. Hàng tháng chúng ...