WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Ước mơ vượt qua bão cuộc đời của Hồng Sida

Ước mơ vượt qua bão cuộc đời của Hồng Sida
 - Tôi sẵn sàng chia sẻ với những người khác, đặc biệt là nhóm Niềm tin Mai Sơn của chúng tôi, gồm những người nhiễm HIV/AIDS. Hàng tháng chúng ...