WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Tự ý dùng kháng sinh còn 'nguy hiểm hơn cả HIV'

Tự ý dùng kháng sinh còn 'nguy hiểm hơn cả HIV'
 - Tự ý dùng kháng sinh còn 'nguy hiểm hơn cả HIV' ... quả nghiêm trọng hơn cả HIV/AIDS khi cơ thể người có vi khuẩn kháng thuốc không còn đáp ứng ...