WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Trung Quốc xử phạt mại dâm đồng tính nam như gái bán dâm

Trung Quốc xử phạt mại dâm đồng tính nam như gái bán dâm
 - Hồi năm 2001, Bộ Y tế Trung Quốc rút đồng tính khỏi danh sách bệnh thần kinh và những chiến dịch tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS sau này ...