WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Tôi bịa ra chuyện chồng em đồng tính để được thoải mái ngoại tình với em

Tôi bịa ra chuyện chồng em đồng tính để được thoải mái ngoại tình với em
 - Trong những lần quan hệ với em, tôi bịa ra đủ thứ về chồng em, rằng chồng em bị đồng tính, đã có lần anh đòi quan hệ với tôi, dù chuyện đó không ...