WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Quyền bình đẳng của người LGBT trong môi trường làm việc

Quyền bình đẳng của người LGBT trong môi trường làm việc
 - Đó là lý do vì sao các doanh nghiệp cần phải lưu tâm tới nhu cầu của nhân viên là người LGBT. Điều đó mang lại phẩm giá cho từng cá nhân và cũng ...