WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Quốc hội bang Victoria cân nhắc dự luật cho phép các cặp vợ chồng đồng tính nhận con nuôi

Quốc hội bang Victoria cân nhắc dự luật cho phép các cặp vợ chồng đồng tính nhận con nuôi
 - Nếu được thông qua, dự luật này sẽ giúp cho hàng ngàn cặp vợ chồng đồng tính không được phép nhận con nuôi trước đây có thể đứng tên trên giấy ...