WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Mỹ: Nạn kỳ thị người đồng tính tại nơi làm việc

Mỹ: Nạn kỳ thị người đồng tính tại nơi làm việc
 - Trên toàn nước Mỹ, trung bình có 4.6 khiếu nại về các vụ việc kỳ thị dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới trong 10.000 người lao động LGBT ...