WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Mạng xã hội rực sắc màu trong "ngày come out" của cộng đồng LGBT thế giới

Mạng xã hội rực sắc màu trong "ngày come out" của cộng đồng LGBT thế giới
 - National Coming Out Day (NCOD) – tạm dịch Ngày Công khai Quốc gia – là dịp kỷ niệm hàng năm để cộng đồng LGBT thế giới bước ra ánh sáng và ...