WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Indonesia: Quan hệ đồng tính sẽ bị phạt 100 roi

Indonesia: Quan hệ đồng tính sẽ bị phạt 100 roi
 - Mặc dù quan hệ đồng tính không phải là một tội danh hình sự ở Indonesia, ngoại trừ tỉnh Aceh, thế nhưng người LGBT tại đây vẫn còn gặp rất nhiều ...