WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Hôn nhân đồng giới có thể đem về cho Úc 1 tỷ USD

Hôn nhân đồng giới có thể đem về cho Úc 1 tỷ USD
 - 500 triệu USD cho nền kinh tế Úc. Tuy nhiên, tổng lợi ích có thể lên đến 1 tỷ USD, bao gồm cả khoản thu từ khách du lịch là người LGBT (Đồng tính, ...