WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Hoảng hồn chữa “bệnh đồng tính” bằng liệu pháp sốc điện

Hoảng hồn chữa “bệnh đồng tính” bằng liệu pháp sốc điện
 - Tại Trung Quốc, hiện vẫn đang tồn tại liệu pháp chữa “bệnh đồng tính” bằng sốc điện có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thể chất và cả tinh thần ...