WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Google lên tiếng ủng hộ đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam

Google lên tiếng ủng hộ đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam
 - Google dẫn số liệu từ Google Trends cho biết lượng tìm kiếm về LGBT tại Việt Nam đã tăng 5 lần so với năm 2011 và cho rằng các tìm kiếm có liên ...