WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Giáo sư Trung Quốc đề xuất 3 người đàn ông lấy chung 1 vợ

Giáo sư Trung Quốc đề xuất 3 người đàn ông lấy chung 1 vợ
 - Ông Xie còn đề nghị Trung Quốc nên thay đổi luật hôn nhân quy định 1 vợ, 1 chồng, chấp nhận cho đàn ông "dùng chung vợ" và hôn nhân đồng tính ...