WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Có tin ĐGH bí mật gặp bà Kim Davis, người lục sự từ chối cấp giấy giá thú đồng tính ?

Có tin ĐGH bí mật gặp bà Kim Davis, người lục sự từ chối cấp giấy giá thú đồng tính ?
 - Tổ hợp luật sư Liberty Counsel, chuyên đại diện cho những tranh tụng về Tự Do Tôn Giáo, vừa cho biết thân chủ cuả họ là bà Kim Davis đã có cuộc ...