WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Canada buộc người tị nạn đồng tính phải chứng tỏ họ… đồng tính

Canada buộc người tị nạn đồng tính phải chứng tỏ họ… đồng tính
 - Tại Canada, có những rào cản mà chỉ mỗi người tị nạn thuộc cộng đồng LGBT, chứ không phải cộng đồng khác, phải cố gắng vượt qua.