Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Canada buộc người tị nạn đồng tính phải chứng tỏ họ… đồng tính

Canada buộc người tị nạn đồng tính phải chứng tỏ họ… đồng tính
 - Tại Canada, có những rào cản mà chỉ mỗi người tị nạn thuộc cộng đồng LGBT, chứ không phải cộng đồng khác, phải cố gắng vượt qua.

Standing up ...