WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Canada buộc người tị nạn đồng tính phải chứng tỏ họ… đồng tính

Canada buộc người tị nạn đồng tính phải chứng tỏ họ… đồng tính
 - Tại Canada, có những rào cản mà chỉ mỗi người tị nạn thuộc cộng đồng LGBT, chứ không phải cộng đồng khác, phải cố gắng vượt qua.