WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Cần 110 tỷ đồng cho truyền thông phòng chống HIV/AIDS

Cần 110 tỷ đồng cho truyền thông phòng chống HIV/AIDS
 - Ttrong giai đoạn từ 2016 - 2020, theo dự thảo của Cục Quản lý HIV/AIDS Bộ Y tế, công tác truyền thông cho chương trình phòng, chống tiến tới loại ...