WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Britney Spears nhuộm tóc tím để ủng hộ cộng đồng LGBT

Britney Spears nhuộm tóc tím để ủng hộ cộng đồng LGBT
 - Britney Spears đã ủng hộ chiến dịch kêu gọi chống kỳ thị những người LGBT trẻ do tổ chức GLAAD thực hiện nhân ngày Spirit Day (15.10) thông qua ...