WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Báo Mỹ đưa tin về cộng đồng đồng tính VN

Báo Mỹ đưa tin về cộng đồng đồng tính VN
 - Nhiều người còn cho rằng những người LGBT là "tệ nạn xã hội” và kết quả là người thuộc cộng đồng LGBT vẫn phải cố gắng che giấu giới tính thật ...