WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Bạn đời Đại sứ Mỹ kêu gọi tạo môi trường làm việc thân thiện cho LGBT

Bạn đời Đại sứ Mỹ kêu gọi tạo môi trường làm việc thân thiện cho LGBT
 - Bạn đời của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam có bài phát biểu ấn tượng khai mạc đối thoại Work with Pride nhằm hướng tới môi trường làm việc thân ...