WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Bà Kim Davis nói đã gặp riêng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

Bà Kim Davis nói đã gặp riêng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô
 - Thư ký tòa án ở bang Kentucky thuộc miền trung Hoa Kỳ, người từ chối cấp giấy hôn thú cho các cặp hôn nhân đồng tính, nói rằng bà được gặp riêng ...