WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Bà Kim Davis nói đã gặp riêng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

Bà Kim Davis nói đã gặp riêng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô
 - Thư ký tòa án ở bang Kentucky thuộc miền trung Hoa Kỳ, người từ chối cấp giấy hôn thú cho các cặp hôn nhân đồng tính, nói rằng bà được gặp riêng ...