WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội không bị phơi nhiễm HIV từ sản phụ cấp cứu

Y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội không bị phơi nhiễm HIV từ sản phụ cấp cứu
 - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội đã đưa ra thông báo chính thức về kết quả xét nghiệm để chẩn đoán sớm nhiễm HIV của các ...