WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Trung Quốc lần đầu tiên chấp nhận phim đồng tính

Trung Quốc lần đầu tiên chấp nhận phim đồng tính
 - Trung Quốc mới chỉ nới lỏng về vấn đề đồng tính từ năm 1997, nhưng thái độ bảo thủ và phân biệt đối xử vẫn phổ biến.