WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Tóc Tiên đáp trả "anh hùng bản phím", bảo vệ LGBT

Tóc Tiên đáp trả "anh hùng bản phím", bảo vệ LGBT
 - Bị chê mặt mộc xấu như bê đê, Tóc Tiên bức xúc đáp trả đanh đá với antifan để bảo vệ những người bạn LGBT. Trở lại showbiz Việt với hình ảnh lột ...