WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Thuốc cho bệnh nhân AIDS của Mỹ bị đội giá... 5000%

Thuốc cho bệnh nhân AIDS của Mỹ bị đội giá... 5000%
 - Vậy nhưng không chỉ có người dùng phản ứng, Hội Các bệnh truyền nhiễm Mỹ, Hiệp hội Dược phẩm HIV và những tổ chức chăm sóc sức khỏe khác ...