WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Thư ký quận hạt Kentucky được thả

Thư ký quận hạt Kentucky được thả
 - Bà Davis bị bắt giam hôm thứ Năm tuần trước về tội khinh mạn tòa án sau khi bà từ chối cấp giấy hôn thú đồng tính, nói rằng làm như vậy là vi phạm ...