WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Thái Lan thông qua luật chống kỳ thị người LGBT

Thái Lan thông qua luật chống kỳ thị người LGBT
- Ông Charoenamnuaysuk cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của những người không thuộc cộng đồng LGBT cho thành công của đạo luật: "Công ...