WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Tại Philadelphia, Đức Giáo Hoàng chú trọng đến gia đình

Tại Philadelphia, Đức Giáo Hoàng chú trọng đến gia đình
 - Hội nghị này dự trù đưa ra thảo luận ba vấn đề chưa được giải quyết trong hội nghị năm 2014: Giáo hội đón nhận những người đồng tính luyến ái, ...