Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Tại Philadelphia, Đức Giáo Hoàng chú trọng đến gia đình

Tại Philadelphia, Đức Giáo Hoàng chú trọng đến gia đình
 - Hội nghị này dự trù đưa ra thảo luận ba vấn đề chưa được giải quyết trong hội nghị năm 2014: Giáo hội đón nhận những người đồng tính luyến ái, ...

Standing up ...