WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Ra mắt quỹ sáng tạo thuộc dự án thúc đẩy tăng trưởng thị trường

Ra mắt quỹ sáng tạo thuộc dự án thúc đẩy tăng trưởng thị trường
 - Việt Nam từng cam kết thực hiện mục tiêu toàn cầu chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030; tuy nhiên, có khoảng 80% nguồn ngân sách dành cho ...