WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Ra mắt quỹ sáng tạo thuộc dự án thúc đẩy tăng trưởng thị trường

Ra mắt quỹ sáng tạo thuộc dự án thúc đẩy tăng trưởng thị trường
 - Việt Nam từng cam kết thực hiện mục tiêu toàn cầu chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030; tuy nhiên, có khoảng 80% nguồn ngân sách dành cho ...