WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Phản ứng của sao Hollywood khi dính tin đồn đồng tính

Phản ứng của sao Hollywood khi dính tin đồn đồng tính
 - Mặc dù vậy, cái nhìn của xã hội hiện nay dành cho cộng đồng LGBT đã dần cởi mở hơn xưa. "Đồng tính" không còn là một tính từ mang tính miệt thị ...