WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Đó KHÔNG phải là sự KẾT THÚC....

Đó KHÔNG phải là sự KẾT THÚC....
 - Nỗi sợ hãi, sự cô đơn của những người nhiễm HIV/AIDS thường trực mỗi ngày. Họ rất sợ những người khác biết mình mắc phải căn bệnh thế kỷ.