WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Những ngộ nhận và con đường gian nan

Những ngộ nhận và con đường gian nan
 - HIV/AIDS cần được xem như một bệnh mãn tính. Chúng ta cần xóa bỏ các định kiến chưa đúng trong xã hội về căn bệnh này; có như vậy các kế ...