WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Nguy cơ bùng phát dịch HIV kháng thuốc ở Việt Nam nếu thiếu ARV

Nguy cơ bùng phát dịch HIV kháng thuốc ở Việt Nam nếu thiếu ARV
 - Theo thống kê của Bộ Y tế, HIV/AIDS vẫn nằm trong năm nguyên nhân hàng ... Người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam tập trung chủ yếu trong độ tuổi lao ...