WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Người nhiễm HIV/AIDS hồi sinh cuộc đời bằng thuốc ARV

Người nhiễm HIV/AIDS hồi sinh cuộc đời bằng thuốc ARV
 - Điều trị bằng thuốc ARV được Việt Nam áp dụng rộng rãi trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ năm 2004 và được cấp miễn phí cho người ...