WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Người nhiễm HIV/AIDS hồi sinh cuộc đời bằng thuốc ARV

Người nhiễm HIV/AIDS hồi sinh cuộc đời bằng thuốc ARV
 - Nhờ thuốc kháng virus (ARV), nhiều phận đời nhiễm HIV đã được “hồi sinh”. Nhưng tương lai của họ vẫn còn nhiều bất định vì tài trợ quốc tế cho ...