WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Nếu con bạn là người đồng tính thì...

Nếu con bạn là người đồng tính thì...
 - Biết con là đồng tính nam/đồng tính nữ, việc đầu tiên hãy kìm nén mọi hoài nghi hay phán xét, đơn giản là đặt bản thân bạn vào vị trí của con để hiểu ...